Vormen van verpleging en verzorging

Lees hieronder alles over welke vormen van verpleging en verzorging wij aanbieden.

Vormen van verpleging en verzorging

Je kunt bij Samen in de Wijkzorg terecht voor het aanvragen van verpleging, verzorging en gespecialiseerde verpleging zoals wondverpleging, palliatieve verpleging, technische verpleging, longverpleging of het inschakelen van een casemanager dementie

Bij verpleging en verzorging gaat het, naast het uitvoeren van diverse verpleegkundige handelingen, ook over het ondersteunen bij persoonlijke verzorging; aankleden, wassen en douchen, steunkousen aan- en uittrekken en bijvoorbeeld het toedienen van oogdruppels.

Binnen de gespecialiseerde verpleging worden verpleegkundige en begeleidende taken uitgevoerd, waarbij specialistische deskundigheid en vaardigheden van de verpleegkundigen worden gevraagd. De wondverpleging en technische verpleging kunnen alleen maar op verzoek van een andere zorgprofessional worden aangevraagd, zoals een arts of een verpleegkundige.

Casemanager dementie

De inzet van de casemanager dementie is laagdrempelig en direct aan te vragen door de cliënt of mantelzorger. De casemanager biedt praktische ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun naasten. De aanvraag voor de casemanagers dementie verloopt via de website van het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken en de Keten Dementie de Liemers. Op de aanmeldpagina kunt u doorklikken naar de websites.

 

Gespecialiseerde palliatieve verpleging

De inzet van de palliatieve verpleegkundige is net als de casemanager dementie laagdrempelig en direct aan te vragen door de client of mantelzorger. Zij zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en hebben op dit gebied ruime ervaring en brede kennis en vaardigheden. Vanuit deze specifieke kennis helpen zij de kwaliteit van het leven en sterven te waarborgen. Ze zijn er voor de client, diens naasten en waar nodig ook als ondersteuning voor (wijk)verpleegkundigen, de huisarts of andere betrokken zorgverleners.

De palliatieve verpleegkundige kan de cliënt en diens naasten en de (huis)arts ondersteunen in de volgende complexe vraagstukken:

 • Vormgeven van vroegtijdige zorgplanning, voorkomen van crisissituaties, anticiperen op te verwachten problematiek
 • Signaleren en in kaart brengen van moeilijk behandelbare lichamelijke symptomen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of vermoeidheid
 • Begeleiden bij problemen op psychosociaal gebied, zoals angst, somberheid of problemen in de thuissituatie
 • Ondersteunen bij zingevingsvragen zoals “wat vind ik belangrijk in deze laatste fase en hoe geef ik daar vorm aan?”
 • Ondersteuning bij behandelingen en beslissingen rondom de stervensfase
 • Coördineren van de benodigde zorg in de laatste levensfase wanneer er verschillende hulpverleners betrokken zijn

In de regio werken 2 verpleegkundig specialisten op het gebied van palliatieve zorg. De verpleegkundig specialisten zijn master opgeleid en hebben brede kennis en ruime ervaring op zowel medisch als verpleegkundig gebied. Naast de cliënt, naasten, verpleegkundigen, huisartsen kunnen zij ook specialisten in het ziekenhuis begeleiden en adviseren over onderstaande onderwerpen:

 • Hoog complexe of te verwachten multi problematiek
 • Hoog complexe beslissingen over behandeling (zoals wel/niet continueren van behandeling) of het levenseinde
 • Verschuiving van doel van de behandeling (transitie)
 • Symptoom management op medisch en verpleegkundig vlak
 • Lichamelijk onderzoek, medische diagnose, behandelplan opstellen, medicatie adviseren en eventueel voorschrijven
 • Ascitesdrainage thuis
 • Crisisinterventies op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied

 

Gespecialiseerde wondverpleging

Bij gespecialiseerde wondverpleging is een verwijzing of aanvraag van een zorgprofessional noodzakelijk.

Het gaat daarbij altijd over complexe wonden zoals:

  • Langer bestaande wonden met geen genezingstendens binnen 2-3 weken
  • Wonden welke gedebrideerd moeten worden
  • Wonden aan de onderste extremiteiten waarbij het diabetische voetulcus zo snel mogelijk
  • Vaat gerelateerde wonden
  • Decubitus vanaf categorie 2
  • Brandwonden vanaf graad 2
  • Gecompliceerde skintears
  • Wonden waarbij negatieve druk (VAC) therapie plaats vind
  • Voorgeschiedenis met complexe wondgenezing

   

  Gespecialiseerde technische verpleging

  Ook voor technische verpleging is altijd een verwijzing van een zorgprofessional noodzakelijk, het gaat vaak om ziekenhuis verplaatste zorg.

  Technisch Gespecialiseerde Verpleging kan worden ingezet worden voor onderstaande handelingen. Voor alle voorbehouden handelingen is een uitvoeringsverzoek nodig.

  Infusie

  • Het plaatsen van een iv canule voor volwassenen bij infusietherapie
  • Het plaatsen van een iv canule voor uitvoering euthanasie
  • Het verzorgen van een CVC PICC, mid-line, poortsysteem, perifeer infuus
  • Het verwijderen van een PICC en mid-line
  • Het klaarmaken en toedienen van IV medicatie, zoals; antibiotica, furosemide en antifungale middelen
  • Afkoppelen/vervangen van Chemotherapie iv
  • Toedienen van Totaal Parenterale Voeding (TPV) via een CVC/PICC/poort
  • Poortsysteem aanprikken en/of verwijderen grippernaald
  • Instructie geven: aan/afkoppelen elastomeer
  • Epidurale/intrathecale medicatie toediening
  • Het verzorgen van epidurale en intrathecale katheters en toedienen en bijstellen van pijnmedicatie
  • Peritoneaal Dialyse
  • CAPD (Continue Ambulante Peritoneal Dialyse) en APD (Automatisch Peritoneal Dialyse).
  • Toedienen van antibiotica aan dialysaat voor CAPD/APD
  • Instructie dialyseren thuis CAPD/APD
  • Toedienen van subcutane/ intra musculaire medicatie, zoals bv pelfilgrastim en fulvestrant

   

  Aanvragen gespecialiseerde Longverpleging

  Gespecialiseerde longverpleegkundigen kunnen worden ingeschakeld voor en door cliënten met een chronische longziekte, zoals astma, longemfyseem, chronische bronchitis, longfibrose of longkanker.

  De longverpleegkundige werkt samen met andere betrokken zorgverleners zoals huisarts, longarts, verpleegkundig specialist, 2e lijns-longverpleegkundigen, kinderarts, consultatiebureauarts, GGD en andere 1e lijns medewerkers zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en het sociaal wijkteam. Daarnaast geven zij scholing aan professionals binnen en buiten de organisatie.

  De gespecialiseerde longverpleegkundige geeft uitleg en advies over:

  • Het ziektebeeld
  • De longmedicatie, de werking, het gebruik en de techniek bespreken
  • Zuurstofgebruik
  • Vernevelen van medicatie
  • Leefregels: zoals bewegen, voeding
  • Omgaan met energie en zo nodig verwijzen naar andere disciplines (fysiotherapeut/ diëtiste)
  • Het herkennen van de klachten en wat te doen om een longaanval te voorkomen (Longaanval Actie Plan)
  • Het verbeteren van het woonklimaat bij onder andere een huisstofmijtallergie

    De longverpleegkundige biedt ondersteuning en begeleiding:

    • Na ziekenhuisopname wegens longaanval
    • Bij het omgaan van emoties en gevoelens, die met een longziekte gepaard kunnen gaan, zoals angst, stress, eenzaamheid
    • Aan de mantelzorg en kijkt welke ondersteuning nodig is om overbelasting te voorkomen
    • Biedt palliatieve zorg, wanneer de ziektelast toeneemt en behandelingen geen effect meer hebben. Werkt hierbij samen met de gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg
    • Gesprekken over toekomstige zorgplanning bij verergering van de ziekte