Welkom op de website van Samen in de Wijkzorg

De herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

Een vaak voorkomend probleem bij de aanvraag van wijkverpleging is dat er veel organisaties moeten worden gebeld om geholpen te kunnen worden. Niet alleen vervelend voor de zorgvragers, maar het zorgt ook voor druk op organisaties voor wijkverpleging en verwijzers. In het huisartsenpostgebied Arnhem en omstreken willen de organisaties voor wijkverpleging beter herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor hun cliënten en verwijzers.

Gemakkelijk wijkverpleging aanvragen

Voor het aanvragen van wijkverpleging kan iedereen terecht bij Samen in de Wijkzorg. Een grote groep zorginstanties werkt hierin samen om zorgaanvragen voor de wijkverpleging snel bij de juiste organisatie en de juiste hulpverlener terecht te laten komen.

U kunt bij Samen in de Wijkzorg terecht voor het aanvragen van verpleging, verzorging en gespecialiseerde verpleging zoals gespecialiseerde wondverpleging, palliatieve verpleging, technische verpleging, longverpleging of het inschakelen van een casemanager dementie.

Hoe werkt het aanvragen van verpleging en verzorging?

 

 1. Kies de regio waar de cliënt woont
 2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 3. Eén van de samenwerkende zorgorganisaties neemt contact op met de cliënt of verwijzer. Zorgvragen die gedaan worden voor 12.30 uur worden dezelfde werkdag beantwoord. Zorgvragen die na 12.30 uur worden gedaan worden de volgende werkdag beantwoord.

Wanneer u een zorgaanvraag doet dan komt deze aanvraag binnen in een beveiligde centrale mailbox waar alle deelnemende organisaties bij kunnen. De organisaties hebben gezamenlijk een coördinerend team samengesteld die vervolgens de zorgaanvragen verdelen. Wanneer een organisatie ruimte heeft dan pakt zij deze aanvraag op. Zo hoeven organisaties die geen ruimte hebben geen nee te verkopen en kunnen instanties die wél ruimte hebben eenvoudig contact opnemen.

Particulieren en zorgprofessionals kunnen een aanvraag voor wijkverpleging doen. Mocht er een voorkeur voor een bepaalde organisatie zijn, dan kan dit worden aangegeven. Sommige aanvragen voor gespecialiseerde verpleging kunnen alleen worden gedaan door zorgprofessionals.

Dringende vragen zoals voor acute terminale zorg, vallen buiten deze aanvragen. Hiervoor kan door de verwijzer een van de organisaties wijkverpleging worden gebeld.

Hoe werkt het aanvragen van gespecialiseerde verpleging?

 

De manier van aanvragen van gespecialiseerde verpleging verloopt net als het aanvragen van verpleging en verzorging; het gebied is alleen niet opgedeeld in postcodes. Gespecialiseerde palliatieve verpleging en het inschakelen van een casemanager dementie kan door de client zelf, een mantelzorger of professional worden aangevraagd. De gespecialiseerde wondverpleging en technische verpleging kunnen alleen via een zorgprofessional worden aangevraagd.

 

Aanvragen casemanager dementie

 

De inzet van de casemanager dementie is laagdrempelig en ook direct aan te vragen door de client of mantelzorger. De aanvraag voor de casemanagers dementie verloopt via de website van de twee netwerken.

 • Het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken is actief in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden/Rozendaal, Lingewaard en Renkum. 
 • De Keten Dementie de Liemers is actief in de gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.

Aanvragen gespecialiseerde palliatieve verpleging

 

De inzet van de palliatieve verpleegkundige is net als de casemanager dementie laagdrempelig en direct aan te vragen door de cliënt of mantelzorger. Zij zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en hebben op dit gebied ruime ervaring en brede kennis en vaardigheden. Vanuit deze specifieke kennis helpen zij de kwaliteit van het leven en sterven te waarborgen. Ze zijn er voor de cliënt, diens naasten en waar nodig ook als ondersteuning voor (wijk)verpleegkundigen, de huisarts of andere betrokken zorgverleners.

 • Vormgeven van vroegtijdige zorgplanning, voorkomen van crisissituaties, anticiperen op te verwachten problematiek
 • Signaleren en in kaart brengen van moeilijk behandelbare lichamelijke symptomen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of vermoeidheid
 • Begeleiden bij problemen op psychosociaal gebied, zoals angst, somberheid of problemen in de thuissituatie
 • Ondersteunen bij zingevingsvragen zoals “wat vind ik belangrijk in deze laatste fase en hoe geef ik daar vorm aan?”
 • Ondersteuning bij behandelingen en beslissingen rondom de stervensfase
 • Coördineren van de benodigde zorg in de laatste levensfase wanneer er verschillende hulpverleners betrokken zijn

De inzet van de gespecialiseerde palliatieve zorg is laagdrempelig en direct aan te vragen door de cliënt of mantelzorger.

In de regio Arnhem en omstreken werken 2 verpleegkundig specialisten op het gebied van palliatieve zorg. De verpleegkundig specialisten zijn master opgeleid en hebben brede kennis en ruime ervaring op zowel medisch als verpleegkundig gebied. Naast de cliënt, naasten, verpleegkundigen, huisartsen kunnen zij ook specialisten in het ziekenhuis begeleiden en adviseren over onderstaande onderwerpen:

 • Hoog complexe of te verwachten multi problematiek
 • Hoog complexe beslissingen over behandeling (zoals wel/niet continueren van behandeling) of het levenseinde
 • Verschuiving van doel van de behandeling (transitie)
 • Symptoom management op medisch en verpleegkundig vlak
 • Lichamelijk onderzoek, medische diagnose, behandelplan opstellen, medicatie adviseren en eventueel voorschrijven
 • Ascitesdrainage thuis
 • Crisisinterventies op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied

Aanvragen gespecialiseerde wondverpleging

Bij gespecialiseerde wondverpleging is een verwijzing of aanvraag van een zorgprofessional noodzakelijk. 

Het gaat daarbij altijd over complexe wonden en:

 • Wonden die vaat gerelateerd zijn
 • Wonden die langer dan 2-3 weken bestaan zonder genezingstendens
 • Wonden aan het onderbeen en voet (geen skintears)
 • Wonden die gedebrideerd moeten worden
 • Brandwonden vanaf categorie 2. Decubituswonden vanaf categorie 2 met genomen preventieve maatregelen
 • Wonden met VAC-therapie
 • Wonden bij cliënten met in het verleden een complexe wondgenezing

Aanvragen gespecialiseerde technische verpleging

Ook voor technische verpleging is altijd een verwijzing van een zorgprofessional noodzakelijk, het gaat vaak om ziekenhuis verplaatste zorg.

Technisch Gespecialiseerde Verpleging kan worden ingezet worden voor onderstaande handelingen. Voor alle voorbehouden handelingen is een uitvoeringsverzoek nodig.

Infusie

 • Het plaatsen van een iv canule voor volwassenen bij infusietherapie
 • Het plaatsen van een iv canule voor uitvoering euthanasie
 • Het verzorgen van een CVC PICC, mid-line, poortsysteem, perifeer infuus
 • Het verwijderen van een PICC en mid-line
 • Het klaarmaken en toedienen van IV medicatie, zoals; antibiotica, furosemide en antifungale middelen
 • Afkoppelen/vervangen van Chemotherapie iv
 • Toedienen van Totaal Parenterale Voeding (TPV) via een CVC/PICC/poort
 • Poortsysteem aanprikken en/of verwijderen grippernaald
 • Instructie geven: aan/afkoppelen elastomeer
 • Epidurale/intrathecale medicatie toediening
 • Het verzorgen van epidurale en intrathecale katheters en toedienen en bijstellen van pijnmedicatie
 • Peritoneaal Dialyse
 • CAPD (Continue Ambulante Peritoneal Dialyse) en APD (Automatisch Peritoneal Dialyse).
 • Toedienen van antibiotica aan dialysaat voor CAPD/APD
 • Instructie dialyseren thuis CAPD/APD
 • Toedienen van subcutane/ intra musculaire medicatie, zoals bv pelfilgrastim en fulvestrant

Aanvragen gespecialiseerde Longverpleging

Gespecialiseerde longverpleegkundigen kunnen worden ingeschakeld voor en door cliënten met een chronische longziekte, zoals astma, longemfyseem, chronische bronchitis, longfibrose of longkanker.

De longverpleegkundige werkt samen met andere betrokken zorgverleners zoals huisarts, longarts, verpleegkundig specialist, 2e lijns-longverpleegkundigen, kinderarts, consultatiebureauarts, GGD en andere 1e lijns medewerkers zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en het sociaal wijkteam. Daarnaast geven zij scholing aan professionals binnen en buiten de organisatie.

De gespecialiseerde longverpleegkundige geeft uitleg en advies over:

 • Het ziektebeeld
 • De longmedicatie, de werking, het gebruik en de techniek bespreken
 • Zuurstofgebruik
 • Vernevelen van medicatie
 • Leefregels: zoals bewegen, voeding
 • Omgaan met energie en zo nodig verwijzen naar andere disciplines (fysiotherapeut/ diëtiste)
 • Het herkennen van de klachten en wat te doen om een longaanval te voorkomen (Longaanval Actie Plan)
 • Het verbeteren van het woonklimaat bij onder andere een huisstofmijtallergie

   De longverpleegkundige biedt ondersteuning en begeleiding:

   • Na ziekenhuisopname wegens longaanval
   • Bij het omgaan van emoties en gevoelens, die met een longziekte gepaard kunnen gaan, zoals angst, stress, eenzaamheid
   • Aan de mantelzorg en kijkt welke ondersteuning nodig is om overbelasting te voorkomen
   • Biedt palliatieve zorg, wanneer de ziektelast toeneemt en behandelingen geen effect meer hebben. Werkt hierbij samen met de gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg
   • Gesprekken over toekomstige zorgplanning bij verergering van de ziekte